اين مدرسه در خيابان مولوي قرار دارد و باني آن حاج ملا صالح برغاني از علماي نامي و مجاهدين مبارز قرن سيزدهم ه.ق است.

اين بنا داراي سه طبقه است. در پيرامون حياط بيش از پنجاه و پنج حجره و چندين مدرس قرار دارد که توسط ايوانچه هايي به فضاي حياط مرتبط مي شوند مدرسه همچنين داراي دو حياط فرعي است. مسجد صالحيه در طبقه بالاي مدرسه واقع و فاقد محراب است