شهر رازميان در منطقه رودبار شهرستان (الموت غربي) و در فاصله 65 کيلومتري شمال شرقي قزوين قرار دارد. وجود قلعه لمبسر، رودخانه نينه رود و شاليزارهاي دره شاهرود از جاذبه هاي گردشگري اين منطقه محسوب مي شوند.