ارتفاعات شرقي مشرف بردره رودخانه فصلي ارنزک که از دو کيلومتري شمال قزوين آغاز مي شود يکي از نقاط خوش آب وهوا وازتفرجگاههاي ديرينه مردم شهراست که اينک درعرصه اي به وسعت هزار هکتارتوسط شهرداري قزوين آماده سازي شده وپذيراي شهروندان و گردشگران است.براي تکميل اين پروژه بزرگ تله کابين،سينماي تابستاني،پيست هاي دوچرخه سواري،موتورسواري،سوارکاري،بازيگاه کودک،موزه تاريخ طبيعي،آب نماهاي مختلف وکمپينگ ارزان قيمت براي مسافران پيش بيني شده است.دسترسي آسان،هواي لطيف کوهپايه اي وکوهستاني،اشراف برشهرقزوين وجاده رودبارشهرستان ازويژگي هاي قابل توجه بوستان هزارهکتاري باراجين به شمار مي رود.