دسترسي: قزوين، خيابان طالقاني، مدرسه رفيع 

کليساي رفيع در حياط مدرسه اي به همين نام، قرار دارد. اين کليسا در دوره پهلوي اول در اين محوطه که از ديرباز مجموعه آموزشي وعبادتي ارمنيان اين شهر، بود ساخته شد. کليسا داراي بنايي آجري با طرحي مبتني بر محورهاي چليپايي است و فضاي اصلي آن، به شکل مستطيل و داراي چها ر ستون است. محور اين فضا، شرقي غربي است و در ضلع شرقي آن، محراب کليسا قرار دارد که با چند پله از هال نماز خانه جدا مي شود. در دو طرف محراب، دو اتاق کوچک قرار دارد. در ضلع غربي کليسا، دري ديده مي شود که به فضاي زير ناقوس راه مي يابد. اين فضا طرحي هشت گوش دارد. ورودي کليسا به شکل نيم دايره و در ضلع و به قرينه، در ضلع شمالي فضايي شبيه به آن ساخته اند. اين كليسا در خيابان طالقاني قرار دارد و در ديگري نيز از خيابان خيام به آن باز مي شود.

 

علاوه بر مراسم عمومي مربوط به ارامنه، اين كليسا همه ساله ميزبان آيين مخصوص" ارتحال و معراج حضرت مريم" است كه همزمان با " عيد تبرك انگور " در ماه آگوست (مرداد ماه) برگزار مي شود و انجمن هاي فرهنگي ارمني به زيارت اين كليسا مي‌آيند.