مفاخر استان قزوين

 

تاکنون رجال و مشاهير بزرگ و نام آوري در زمينه هاي مختلف علمي، هنري، سياسي و... از اين سرزمين کهن برخاسته و هر يک توانسته اند با خلق آثار و اقدامات ارزشمند، تاثيري بسزا در پيشبرد فرهنگ ملي داشته باشند. شخصيت هايي چون عمادالدين زکرياي قزويني جغرافي دان و صاحب کتاب "عجايب المخلوقات"، حمدالله مستوفي مورخ و شاعر، عبيد زاکاني شاعر و طنز پرداز، شهيد ثالث، ميرعماد استاد بزرگ خوشنويسي، ملا خليل بن غازي قزويني (ملاخليلا) فقيه و مفسر دوره صفوي، عماد الکتاب خوشنويس چيره دست، رييس المجاهدين سردار گروه مردمي انقلاب مشروطه، سيد اشرف الدين حسيني (نسيم شمال) طنزپرداز آزادي خواه، عارف قزويني آزادي خواه و شاعر ملي، علامه علي اکبر دهخدا گردآورنده فرهنگ سترگ دهخدا، علامه محمد قزويني محقق و مصحح متون ادبي، علامه سيد ابوالحسن رفيعي استاد حکمت و فلسفه، ابوالحسن اقبال آذر (اقبال سلطان) خواننده چيره دست آواز ايران، علامه قزويني شاعر معاصر، دکتر سيد محمد دبير سياقي محقق و مصحح متون ادبي، دکتر احسان اشراقي محقق و مورخ، محمد علي رجايي رييس جمهور شهيد .

 

اسامي مشاهير

 

-علما و فقها

-شعرا و نويسندگان

-محققين

-هنرمندان

-شخصيت هاي سياسي

-ورزشکاران

-خيرين