شهر تاريخي سميران در شمال غربي استان قزوين و 20 کيلومتري منجيل -  سفيدرود قرار دارد. براي رسيدن به اين منطقه از استانهاي قزوين، گيلان و زنجان عبور کرده و از جاده اصلي قزوين -  منجيل و کنار گذر تونل به سمت سفيدرود رفته و در کنار روستاي جودکي به سمت منطقه تاريخي سميران رفته. باغات زيتون، قلعه تاريخي سميران، برجهاي دو گانه ساسان و درياچه سد سفيدرود از جاذبه‌هاي تاريخي اين منطقه مي‌باشد.