روستاي نياق در هفده کيلو متري شمال قزوين قرار دارد و يکي از مراکز مهم کشت انگور در استان است ايوان صخره اي است نسبتا مرتفع که دو فرو رفتگي به مانند ايوان در دو طرف آن به طور طبيعي ايجاد شده است. در هر يک از اين فرو رفتگي ها حوضي مستطيل شکل با ابعادي حدود2×4متر حفر شده عمق آنها به دليل ريخته شدن سنگ و شن و... در آن نامشخص است اين حوض ها با آب باران پر مي شوند در بالاي ايوان آثار قابل توجهي از زندگي پيشينيان از جمله انواع سفال شکسته  به دست آمده است.