گرمابه رضوي در کنار مسجدالنبي واقع شده و ورودي آن از راهروي سرپوشيده اختصاصي حد فاصل جلوخان مسجدالنبي و بازار وزير مي باشد.اين گرمابه داراي سربينه اي با تناسب کشيده وبصورت راسته بوده وعلاوه بر گرمخانه داراي استخر چهار حوض نيز بوده است .

از ديگر گرمابه قزوين مي توان به سعديه، ميرزا کريم، دودر، آخوند، سردار و حاج محمد تقي نيز اشاره کرد.