يکي اززيباترين وسرسبزترين دره هاي منطقه الموت دره اندج رود است واز ارتفاعات کوه خرم ورشروع  و به روستاي شهرک ختم مي شود. اين منطقه به لحاظ قابليت هاي زيست محيطي، وجودغارهاي طبيعي و نوع بافت کوه هاي آن، هميشه براي سکونت انسان مناسب بوده است. نام اين دره و رود آن برگرفته ازعنوان روستايي بزرگ به همين نام در انتهاي دره است. دراين دره وصخره هاي عظيم  آن که چشم هربيننده اي راخيره مي کند به وضوح مي توانيد دانش زمين رامشاهده نماييد که ازنظرموقعيت جغرافيايي وشرايط زست محيطي به نظر مي رسد درگذشته محل سکونت انسان بوده است. وجود حيوانات وحشي قابل شکار ازجمله کل، بزوخوک هاي وحشي احتمال زيست انسان را دراين منطقه بيشتر مي کند.