معرفي مسئولين

معرفي مسئولين   شهردار قزوین:  مهدی صباغی معاون مالی و اقتصادی: سيد تقي مجابي سرپرست معاون حمل و نقل و ترافيک: شیما زرآبادی پور سرپرست معاونت خدمات...