دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۲

انتصاب هاي جديد در شهرداري قزوين

با حكمي از سوي شهردار، معاون خدمات شهري و مديران عامل سازمان هاي زيبا سازي ، پايانه هاي مسافربري، ميادين و تره بار و حوزه مديريت سرمايه گذاري منصوب شدند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، درجلسه اي كه با حضور تمامي معاونان، مشاوران شهردار، مديران مناطق و مديران عامل سازمان هاي شهرداري برگزار شد، مسعود نصرتي، شهردار با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه هاي دردست اقدام شهرداري و لزوم تشكيل بدنه مديريتي قوي گفت: اجراي تعداد قابل توجه پروژه در قالب 370 ميليارد تومان بودجه شهرداري و 400 ميليارد تومان كه به عنوان قراراداد سرمايه گذاري منعقد شده، نيازمند ايجاد تغييرات و جابجايي و نيز ورود مديران قدرتمند و پرتوان به شهرداري است.
نصرتي با بيان اينكه پويايي يك دستگاه به جابجايي، تغييرات اداري، آمادگي و توان حركتي است، افزود: بايد براي دستيابي به اهداف روشني كه براي شهر قزوين تعريف شده است ، جابجايي صورت گرفته و به طورمرتب نيروي جديد و تيم مديريتي بسيار خوب و كامل وارد شهرداري شود.
وي در ادامه از اقدامات صورت گرفته تمامي مديران قدرداني كرده و با اظهار اينكه بايد هرلحظه در هر سمت و جايگاهي كه در شهرداري فعاليت مي كنيم به صورت زنجيروار در مسير اهداف شهرداري حركت كرده و به دنبال ايجاد هم افزايي باشيم ، ادامه داد: به دليل شرايط فعلي و كمبود مجموعه مديريتي برخي از مديران 2 سمت هم زمان را پذيرفتند كه در اين ميان آقايان عبدالعلي دربندي زاده به سمت سرپرست معاونت خدمات شهري، حميدرضا الموتي مشاور و مدير حوزه شهردار، محمدحسن ايرانخواه سرپرست مديريت سازمان پايانه هاي مسافربري، محمد اسماعيل حافظي سرپرست سازمان زيباسازي ، حسين عمويي سرپرست سازمان ميادين ميوه و تره بار، عليرضا خزائلي سرپرست حوزه مديريت سرمايه گذاري منصوب شدند.
شهردار قزوين در پايان خطاب به مديران جديد شهرداري گفت: بايد از جايگاه فعلي براي افزايش تجربه و خدمات رساني به مردم در قالب شرح خدماتي كه براي شهرداري تعريف شده است، اهتمام ورزيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط