پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۸

از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شده است؛

شناسايي كاربري هاي غير مصوب توسط نواحي شهري قزوين

نواحي شهري پس از اجراي مطلوب مصوبه كنترل سد معابرساختماني وصنفي سطح شهر ازابتداي ارديبهشت ماه سال جاري اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر را آغازکرد.

 

جمال رهبري منش، مديرهماهنگي امور مناطق شهرداري قزوين گفت: مصوبات شوراي اسلامي شهر شامل مصوبات دريافت عوارض ازكاربري هاي غير مصوب، تجاري هاي موقت، خوابگاه هاي دانشجويي، كاربري هاي مسكوني مبدل به ساير كاربري ها ودكل هاي مخابراتي است.
رهبري منش خاطرنشان كرد: دراولين مرحله از اجراي مصوبات ياد شده كه به عنوان فازشناسايي تعيين گرديده است كليه معابر شهري مورد بازديد مامورين گشتي نواحي وبرداشت اطلاعات لازم قرارگرفته وبانك هاي اطلاعاتي مورد نياز به محوريت اداره هماهنگي نواحي تهيه وتكميل شد.
وي با اشاره به اينكه مدت زمان درنظرگرفته شده براي اجراي فاز اول مصوبات ياد شده حداكثر تا شهريورماه سال جاري مي باشد افزود: همزمان فاز دوم اين طرح شامل صدوراخطارهاي كتبي وانجام روال قانوني اجراخواهد گرديد.
مدير هماهنگي امورمناطق شهرداري قزوين تاكيد كرد: درفاز سوم اجراي اين طرح، مالكين ساختماني كه به اخطارهاي صادره توجه نكرده وجهت پيگيري تخلف از نواحي شهري اقدام نكنند ازطريق كميسيون ماده 77 ويا كميسيون ماده 100 تخلفات صورت پذيرفته مورد بررسي قرارگرفته واقدامات قانوني لازم اعمال خواهد شد.
وي تصريح كرد: كليه مالكين ساختماني، مجاز به استفاده ازملك خويش طبق كاربري مصوب بوده وچنانچه خارج از كاربري مصوب، اقدام به تغيير كاربري نمايند مشمول پرداخت عوارض مي گردند .
رهبري منش با بيان اينكه پرداخت عوارض حقي را براي مالك ايجاد نمي كند واين عوارض تا تعيين تكليف نهايي تغيير كاربري صورت پذيرفته دريافت مي شود اضافه كرد: از تمامي مالكين ساختماني كه اقدام به تغييركاربري ملك خود نموده اند انتظار مي رود ضمن برقراري همكاري لازم با مامورين گشتي نواحي، تصويري از آخرين فيش پرداختي عوارض نوسازي وپروانه ساختماني را ارايه نمايند.
مدير هماهنگي امور مناطق شهرداري قزوين درادامه يادآورشد: مالكين ساختماني كه اقدام به تغيير كاربري ملك خود نموده اند مي توانند با دردستداشتن مدارك ياد شده به نواحي شهري مراجعه ودرخصوص پيگيري اموريادشده اقدام کنند.
وي درخاتمه با اشاره به اينكه احداث هر گونه دكل مخابراتي منوط به ارايه مجوز لازم ازشهرداري بوده گفت: كليه سازمان ها ونهادهاي دولتي وغير دولتي كه اقدام به احداث دكل هاي مخابراتي نموده اند بايد ضمن دريافت مجوز لازم از شهرداري، عوارض مربوطه را پرداخت نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط