آگهی مناقصه عمومی - پروژه عملیات آماده سازی ناحیه عظیمیه (اسماعیل آباد) شهرداری منطقه سه قزوین

آگهی مناقصه عمومی
(یک نوبته – یک مرحله­ ای)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد پروژه عملیات آماده سازی ناحیه عظیمیه (اسماعیل آباد) شهرداری منطقه سه قزوین؛ بابرآورد اوليه 14/045/990/287 ريال .به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­ گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده ، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می­باشد. 

پاکات "الف" و "ب" و "ج" می ­بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") مندرج در اسناد به دبیرخانه شهرداری منطقه سه  واقع در قزوین -  بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – جنب صدا و سیما – منطقه سه شهرداری  تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

تلفن تماس: 33651986

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید