آگهی مزایده - خدمات واگذاری حمل اموات در سطح شهر و تمام نقاط کشور - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

« آگهی مزایده یک نوبته »

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد ، خدمات واگذاری حمل اموات در سطح شهر و تمام نقاط کشور را از محل اعتبارات داخلی سازمان و ردیف اعتباری 14121010 و بر مبنای آئین­نامه معاملات شهرداری واگذار نمايد ، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه8/5/1399 (10 روز کاری) به نشانی اینترنتی www.qazvin.ir و یا امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین ، بلوار جمهوری اسلامی ، چهارراه نوبیلی ، خیابان رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565683-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .