آگهی مزایده عمومی - مزایده ضایعات در سه گروه - سازمان زیباسازی شهرداری قزوین