175 متر مربع از زمین‌های رها شده و بناهای متروکه منطقه یک درشش ماهه اول سالجاری ،دیوار کشی و رفع خطر شده اند

سید مهدی حاجی سید رضی سرپرست منطقه 1 شهرداری قزوین گفت: از دیوار کشی 175 متر مربع از زمین‌های خالی و رها شده در بافت شهری و رفع خطر از 10 مورد بنای متروکه شناسایی شده و در حال ریزش در شش ماهه اول...

۱۴۰۱/۰۸/۱۲