آموزش مبانی کارآفرینی و استعدادیابی به دانش آموزان و معلمان هنرستان کاردانش پوران دخت هاشمیان

مهدی ریزوندی، سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین، در این جلسه که به صورت کارگاهی توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین برگزار شد، مبانی کارآفرینی از ایده پردازی تا عمل به منظور...

۱۴۰۱/۰۸/۲۳