شاخص‌های کارگروه مدیریت بحران در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم مورد بررسی قرار گرفت

نشست بررسی شاخص‌های کارگروه مدیریت بحران شهرداری قزوین در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و نیز انجام تعاملات به موقع و کارآمد درون و...

۱۴۰۱/۰۸/۱۸