تخریب و رفع خطر ملک فرسوده در خیابان تبریزانجام شد/ رفع خطر از بناهای فرسوده یکی از وظایف قانونی شهرداری ها است

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین با اشاره به اینکه تخریب و رفع خطر ملک خیابان تبریزدر راستای امنیت و رفاه حال شهروندان انجام‌شده است، گفت: رفع خطر از بناهای فرسوده شهر یکی از وظایف قانونی شهرداری ها است

۱۴۰۱/۰۹/۰۷