کمتر از دوهفته از درخواست اهالی، سایه بان ایستگاه انتظار روستاهای فارسیان، مهدی آباد و میانبر ساخته و نصب شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ساخت و نصب سایه بان ایستگاه انتظار تاکسی خطوط روستایی فارسیان، مهدی آباد و میانبر کمتر از گذشت دو هفته از درخواست اهالی...

۱۴۰۰/۰۷/۱۴