فرآیندهای اداری کارکنان شهرداری قزوین به صورت الکترونیکی انجام می‌شود

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از حذف فرآیندهای سنتی مدیریت سرمایه انسانی شهرداری قزوین و الکترونیکی شدن تمامی فعالیت‌های روزمره کارکنان شاغل در شهرداری قزوین...

۱۳۹۹/۱۰/۲۲