بازدید میدانی از پروژه های در دست اقدام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا و معاون خدمات شهری به همراه مدیران مناطق یک و سه شهرداری از پروژه های در دست اقدام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی قزوین بازدید میدانی به عمل آوردند.

۱۴۰۰/۰۶/۱۶