14 شهريور ماه در برج ميلاد همايش کارگروه سرمايه گذاري روز قزوين برگزار مي شود

قزوين در بخش سرمايه گذاري هدف هاي بزرگي را دنبال مي کند که بخشي از اين اهداف محقق شده است به طوري که در مدت دو سال گذشته 400 ميليارد تومان سرمايه گذاري در شهر قزوين انجام گرفته و اين سرمايه گذاري،...

۱۳۹۱/۰۵/۲۴