اتخاذ تصمیمات کارشناسی در جلسه مدیران سازمان مدیریت پسماند در سایت محمد اباد

جلسه ای با حضور مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به همراه تیم کارشناسی این سازمان در سایت پردازش و دفع پسماند محمد آباد جهت بررسی پیشرفت انجام امور و هماهنگی های مربوطه برگزار شد

۱۳۹۹/۱۰/۰۸