شاخص‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم مورد بررسی قرار گرفت

نشست بررسی شاخص‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد ارتقای فرهنگ شهروندی، سلامت اجتماعی، ایجاد نشاط و امید به زندگی...

۱۴۰۱/۰۷/۲۶