آگهی مناقصه عمومی - خرید و حمل مصالح سنگی - شهرداری قزوین