خرقان در منطقه اي کوهستاني در جنوب غربي قزوين قرار دارد. در اين منطقه، دو آرامگاه از دوره سلجوقي بر جاي مانده است. برج اول هشت ضلعي است و بر هر ضلع آن، طرح هاي متنوع آجري نقش شده است. اين برج داراي گنبدي دو پوش است که دو پلکان مارپيچ به آن منتهي مي شود. برج دوم با فاصله حدود سي متر از برج اول، از نظر شکل و ابعاد تقريبا هم اندازه برج اول است.اين بنا نيز داراي گنبد دو پوش و يک پلکان منتهي به فضاي بين اين دو پوشش است. برج هاي آرامگاهي خرقان بابيش ازپنچاه طرح آجري،جزء شاهکارهاي آجرکاري معماري ايران به شمار مي روند.