فهرست

 دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


شرح وظايف كميته هاي تخصصي پژوهشي شهرداري قزوين

 

معاونتها و مراكز تابعه شهرسازي به عنوان متوليان اصلي نتايج و خروجي هاي طرحهاي پژوهشي به منظور كمك و بهره گيري در تصميمات و برنامه ريزي و اجراي امور، مهمترين نقش را در نظام پژوهشي ايفا ميكنند.اين بخشها موظف به پيگيري مستمر در شناسايي و تعريف نيازهاي پژوهشي مي باشند. در اين راستا با تعاملي فعال و موثر با مجريان طرحهاي پژوهشي به عنوان كارفرما و ناظر براي انجام پياده سازي نتايج طرحهاي پژوهشي در راستاي جهت گيري هاي برنامه اي و پژوهشي، نسبت به بهينه سازي مستمر ماموريت خود اقدام مينمايند. در جهت اهداف فوق كميته هاي پژوهشي با شرح خدمات زير تشكيل شده اند:
 
  1. پيشنهاد برنامه سالانه پژوهشي همراه با اولويتهاي پژوهشي براي ارسال به شورا
  2. پيشنهاد بودجه ساليانه موردنياز براي فعاليتهاي پژوهشي براي ارسال به شورا
  3.  بررسي و اظهار نظر مراجع به پيشنهادهاي پژوهشي
  4. نظارت بر اجراي پروژه هاي پژوهشي مربوطه و تهيه گزارشهاي دوره اي
  5. بررسي و تاييد نهايي مطالعات و پژوهش ها
  6. تهيه جدول Swot  حوزه هاي مربوطه در مديريت شهر قزوين

 

نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف