دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


شرح وظايف كميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

 

كميسيون تحقيق و توسعه به صورت كلي امورات مرتبط با بررسي و تصويب دستورالعملهاي پژوهشي، وضعيت عملكرد پژوهش در بخشهاي مختلف و رفع موانع پيش روي آنها و همچنين پروپوزالهاي پژوهشي را بر عهده دارد كه شرح وظايف آن به صورت زير مي باشد:
 
  1. پيشنهاد و تصويب ضوابط، دستورالعملها، استانداردهاي پژوهشي و اجرايي و پيگيري نهادينه سازي آنها در شهرداري
  2. بررسي و تدوين راهكارهاي اساسي رفع موانع و مشكلات فرا روي پژوهشها
  3. بررسي وضعيت و عملكرد پژوهشي بخشهاي مختلف و ارائه راهكارها و پيشنهادات لازم در خصوص پيشرفت بهتر امور پژوهشي
  4. دريافت گزارشهاي نوبه اي از تمامي طرحهاي پژوهشي شهرداري
  5. تحويل نهايي نتايج طرحها و پروژه هاي پژوهشي
  6. تلفيق امور پژوهشي در موارد مورد نياز

 

نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف