دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


شرح وظايف شوراي سياستگذاري تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

 

شوراي سياستگذاري تحقيق و توسعه اولين حوزه مديريتي پيش بيني شده در نظام پژوهشي است كه به صورت كلي در راستاي سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري بخش پژوهش در مجموعه شهرداري ايجاد گرديده است كه شرح وظايف آن به شرح زير است:
 
  1. بررسي و تصويب اهداف، استراتژي ها و سياستهاي پژوهشي
  2. بررسي و تصويب برنامه هاي پژوهشي ميان مدت و ساليانه بر اساس اسناد بالادستي مصوب در شهرداري قزوين
  3. بررسي نيازهاي پژوهشي جهت برنامه پنج ساله شهرداري و منشور علمي
  4. بررسي و تهيه بودجه پژوهشي سالانه و مهم اعتبارات پژوهشي براي همه سنوات و نيز تخصيص بودجه پژوهشي مصوب سال، معاونتها/سازمانها و مراكز تابعه با توجه به برنامه هاي پژوهشي
  5. تصويب اولويتها و عناوين پروژه هاي پژوهشي در جهت رعايت يكپارچگي و جلوگيري از اقدامات موازي و اتلاف منابع
  6. گزارش گيري دوره اي و نظارت بر انجام برنامه هاي پژوهشي مصوب
  7. پيگيري، نظارت و تجزيه و تحليل اجراي نتايج مطالعات و پژوهشهاي انجام شده
  8. اظهار نظر راجع به انطباق جهت گيري ها و فعاليتهاي كميسيون با اهداف، استراتژي ها و سياستهاي پژوهشي

 

نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف