دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


منشور علمي شهرداري قزوين

 

با توكل بر خداوند متعال و در راستاي تحقق چشم انداز شهر قزوين كه در آن شهرداري قزوين را نهادي مردمي و دانش محور معرفي نموده تا شهر تاريخي و فرهنگي قزوين را به شهري ايمن ، شاداب ، پايدار با رونق اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري تبديل نمايد، برآن شديم تا خود را به سياستها و راهبردهاي علمي – پژوهشي ذيل كه به عنوان منشور علمي شهرداري قزوين قلمداد  مي شود، متعهد نماييم:
 
1- برقراري ارتباط فعال با مراكز مطالعاتي و پژوهشي شهرداري تهران و ديگر كلانشهرهاي كشور براي بهره برداري از نتايج علمي و كاربست مطالعات انجام شده آنها
2- برقراري ارتباط دو سويه با مجامع علمي و دانشگاهي معتبرو ايجاد بسترهاي مناسب جهت پژوهش هاي مشترك
3- انجام تمامي امور با پشتوانه قوي علمي و پژوهشي و بكارگيري فناوري هاي جديد در اين راستا و جلوگيري از روند سعي و خطا و اظهار نظر هاي سليقه اي در پروژه ها
4-     بهره برداري از ايده و خرد شهروندان به صورت فعال و موثر در راستاي شهروند مداري
5- ايجاد نظام آموزشي مستمر و هدفمند دست اندركاران مديريت شهري بر اساس تخصص ها در راستاي اجرايي نمودن دستاوردهاي علمي و پژوهشي و بهبود خدمات شهري
6- توسعه كمي و كيفي خدمات شهري در راستاي ارتقاي رضايتمندي شهروندان با اولويت دهي به پژوهش هاي كاربردي
7-     ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز به منظور استفاده همگان از نتايج خدمات علمي و پژوهشي
8- مستند سازي فعاليت ها و تجارب موفق و برقراري ارتباط با ديگر سازمان ها و نهادها به منظور بهره برداري از دستاوردهاي پژوهشي آنها
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف