دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


چشم انداز تحقيق و توسعه

 

افق چشم انداز تحقيق و توسعه در شهرداري قزوين، تحقيقي هدفمند، كارآمد، اثربخش و تاثيرگذار در كليه فعاليتهاي شهرداري و پاسخگوي نيازها، چالشها و فرصتهاي حال و آينده مديريت شهري مي باشد.
همچنين تحقيق و توسعه به عنوان زيربناي فعاليتهاي اجرايي مديريت شهري و مرجع اصلي تصميمات دراين حوزه است و جريان دانش و تعاملاتي فعال با كليه مراجع علمي و اجرايي حوزه مديريت شهري در كشور ايجاد مي­كند.
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف