دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


ماموريت كميسيون تحقيق و توسعه

 

اين شورا ماموريت دارد كه فعاليتهاي تحقيق و توسعه در شهرداري قزوين را سياستگذاري و راهبري و هدايت نموده و شرايط لازم براي بهره­گيري حداكثري از توانمنديهاي تحقيقاتي موجود در كشور در زمينه مديريت شهري را فراهم كند و از طريق تعامل موثر با شهرداري تهران و ديگر كلانشهرها و دانشگاه ها، نخبگان و فعالان حوزه مديريت شهري امكان بهره­گيري از دستاوردهاي موجود و انتشار آن به بدنه شهرداري قزوين را ايجاد نمايد.
همچنين زمينه لازم براي كاربست و بهره­گيري حداكثري از دانش و دستاوردهاي علمي در فعاليتهاي روزمره شهرداري و پاسخگويي به نيازها و مسائل و چالشهاي مديريت شهري را محقق سازد.
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف