دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

لينک هاي مرتبط با مديريت شهري و سرمايه گذاري

لينک هاي مرتبط با مديريت شهري

عنوان يا موضوع سايت
آدرس
مرکز اطلاعات علمي تخصصي مديريت شهري
سايت مرجع مدريت شهري
مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران
سامانه ايده هاي مديريت شهري
شرکت عمران شهرهاي جديد
سايت تخصصي مهندسي بازريافت
انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور
سامانه اطلاع رساني شهرداري ها
شورايعالي معماري و شهرسازي ايران
انجمن برنامه ريزان آمريکا
شهرداري اراک
شهرداري اصفهان
شهرداري اهواز
شهرداري بندرعباس
شهرداري بوشهر
شهرداري تبريز
شهرداري رشت
شهرداري شيراز
شهرداري قزوين
شهرداري قم
شهرداري کاشان
شهرداري کرمانشاه
شهرداري مشهد
شهرداري ياسوج