دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 


بانک اطلاعات و پژوهش

امکان سنجي استقرار ابنيه به عنوان مجتمع مادر

اولويت بندي مشکلات حمل و نقلي شهر قزوين

تهيه طرح توزيع فضايي گروه هاي درآمدي در شهر و تاثير آن در شهر

توزيع بهينه ابزارهاي تبليغات محيطي در شهر قزوين

شناسايي و پهنه بندي مناطق مستعد حاشيه نشيني در حوزه نفوذ شهر قزوين

طرح تفصيلي موضعي اراضي آبگيلک قزوين

طرح جامع اسکان کم درآمدها و ارزيابي آن در طرحهاي توسعه شهري قزوين

طرح جامع مديريت پسماند استان قزوين

طرح سامانه جابجايي کالا در سطح شهر قزوين

طرح ساماندهي و تفصيلي موضعي بلوارهاي ورودي شهر قزوين

ليست طرح هاي انجام شده توسط سازمان پسماند

مطالعات ساماندهي حمل ونقل و ترافيک شهر قزوين

مطالعات مکانيابي پارکينگهاي غير حاشيه اي و تهيه و تدوين طرح بومي جلب مشارکت بخش خصوصي

مطالعه تدوين ضوابط نما براي ساختمان هاي سطح شهر قزوين

اولويت بندي مشکلات حمل و نقلي شهر قزوين

بررسي سيستم تاکسيراني شهر قزوين و ارائه پيشهاد براي بهبود آن

بهبود ترددو ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در تقاطع هاي محدوده مرکزي شهر قزوين

شبکه معابر شهر قزوين

مطالعات امکانسنجي اجراي سيستم ريلي بين شهري قزوين- شهر جديد هشتگرد

مطالعات جامع پارکينگ

مطالعات طراحي سامانه اتوبوسراني سريع شهري قزوين

مطالعات و امکانسنجي و تعريف و توسعه و بازگشايي معابر جديد

مطالعه و تهيه طرح ترويج استفاده از دوچرخه در سفرهاي شهري