دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

محيط زيست و خدمات شهري

لينک هاي مرتبط با محيط زيست و خدمات شهري

 

   
موسسه ملي بهداشت و ايمني آمريکا
آژانس حفاظت از محيط زيست
انجمن دولتي بهداشت صنعتي امريکا
موسسه بين المللي بهداشت
            http://www.gefweb.org/
            http://www.GreenFront.org
            mailto:ava_e_sabz@yahoo.com
جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط‌زيست
بانک جهاني ـ گروه تنوع زيستي
تنوع زيستي در ايران
فهرست سرخ اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت (iucn)