دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

لينک ها مرتبط با معماري

لينک هاي مرتبط با معماري

 
آدرس
عنوان ياموضوع سايت
http://www.siap.org
انجمن معماران و شهرسازان ايراني
http://www.aia.org
انجمن معماري امريکا
بناهاي تاريخي آسيا
www.dreamghar.com
ديکشنري معماري
http://www.ebooks.com/subjects/architecture/
معرفي کتب معماري
طراحي داخلي
 
انيستيتو معماري در امريکا:
 
مرکز تحقيقات ساختماني انگلستان(BRE):
tarikhema.ir
تاريخ معماري
memarinews.com
معماري نيوز(اخبار دنياي معماري)
اخبار معماري امروز
سايت تخصصي بيمارستان سازي
 
مرجع محصولات نرم افزاري Autodesk در زمينه معماري
 
انواع افزودنيهاي مورد نياز براي نرم افزار Acad:
 
تهيه نرم افزارهاي معماري و طراحي
سايت هاي مرتبط با معماري پايدار و ا نرژي
greenarchitecturenotes.com
www.lowenergyhouse.com
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
سازمان ملي زمين و مسکن
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
www.mhud.gov.ir
وزارت مسکن
www.mporg.ir
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
www.bhrc.gov.ir
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
www.iranshora.org
شوراي عالي شهر سازي
www.ici.gov.ir
مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن
www.irancivil.com
بانک اطلاعات ساختمان
http://worldebookfair.com/ (http://worldebookfair.com/
کتابخانه باستان شناسي

لينک هاي مرتبط با شهرسازي

لينک هاي مرتبط با شهرسازي

 
آدرس
عنوان يا موضوع سايت
آينده شهر
کنگره شهرسازي نوين
شبکه جوامع هوشمند
مسکن و توسعه اجتماعي
مرکز خط مشي هاي شهري
نظريه هاي مهم شهري
موسسه کاربري زمين ميشيگان
نوآوري هاي فني حمل و نقل
موزه ملي ساختمان
موسسه سياست هاي ارضي لينکلن
اخبار معماري امروز
انجمن برنامه ريزي آمريکا
مجموعه نقشه هاي جغرافيايي
قلمرو مسکن
اتحاديه ملي خانه سازان
شهر سالم
شبکه اطلاعاتي برنامه ريزي اراضي کاليفرنيا
مرکز آمارگيري ايالات متحده آمريکا
شهرهاي بدون اتومبيل
مکان جغرافيايي
آسمانخراش ها
مجله کلان شهر
مجله شبکه برنامه ريزان مسئولان برنامه ريزي
انجمن دانشکده هاي برنامه ريزي
اتحاد ملي براي حفاظت از آثار تاريخي
جهان مجازي / حومه هاي جديد
کشف، بهره مندي و حفاظت از کره زمين
انستيتوي آمريکايي معماران
شبکه اخبار محيط زيست
پروژه فضاهاي عمومي / فضاهاي عمومي مهم
شبکه بين الملي براي ساختمان، معاري و شهرسازي سنتي
عکس هاي شهري
زمين
توسعه شهري
سازمان شهرهاي ميراث جهاني
برنامه ريزي و بازار
گزارش برنامه ريزي
موسسه حفاظت از محيط زيست ايالات متحده
مطالعات زمين شناسي ايالات متحده
کتابخانه ملي حمل و نقل (وزارت حمل و نقل ايالات متحده)